مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی

ظرفیت: 46 نفر

فضا: 180 متر مربع