وزارت کشور

وزارت کشور

سالن کنفرانس وزارت کشور

ظرفیت: 33 نفر

فضا: 65 متر مربع